Nationale Moduler

De nationale moduler på Pædagoguddannelsen er hjørnestenene i uddannelsen. Det er med de nationale moduler i fokus, at arbejdet med denne forsknings- og vidensopsamling er igangsat.

Formålet er dels at bidrage med viden inden for alle fem nationale moduler på den nye pædagoguddannelse og dels at give professionshøjskolernes undervisere og studerende mulighed for at få overblik over og udvælge central og relevant forskning og viden i relation til hvert enkelt af de nationale moduler.

For hvert af de fem nationale moduler er der således udført forskning- og vidensopsamlinger. Du finder resultatet af dette nationale tværgående arbejde under “Forskningsrapporter”.

Se beskrivelse af alle fem nationale moduler: Nationale moduler i pædagoguddannelsen

Baggrunden er, at forligskredsen for den nye pædagoguddannelse har formuleret en uddannelsespolitisk ambition for alle fem nationale moduler om:

  • Højere faglighed og kvalitet
  • Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis
  • Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans
  • Styrkede tværprofessionelle kompetencer

De uddannelsespolitiske ambitioner har til formål at sikre de studerende relevante handlekompetencer både i en mono- og tværprofessionel sammenhæng, hvorfor undervisningen baseres på den nyeste forskningsbaserede viden med en stærk praksisforankring.