Studieordning

De nærmere regler for pædagoguddannelsen er fastsat i hver enkelt professionshøjskoles studieordning. En studieordning består dels af en fællesdel og dels af en institutionsdel.

Studieordningens fællesdel udarbejdes i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af hver enkelt professionshøjskole, og kan ses på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider.

Studieordningens fællesdel skal indeholde regler om følgende:

 1. Afsluttende prøver i Fællesdelen
 2. Udprøvning af specialiseringsdelens obligatoriske dele
 3. Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
 4. Kriterier for adgang til de tre specialiseringer

Du kan se studieordningens fællesdel nedenfor på siden her – eller du kan downloade her:  Studieordningens fællesdel

Du kan se de nationale moduler her: Nationale Moduler på pædagoguddannelsen

Se evt: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 

Der er udviklet fælles censornormer til prøver med ekstern censur: Normkatalog pædagoguddannelsen

Studieordningens nationale del

(Besluttet af uddannelsesledernetværket den 29. maj 2017 – rettet efter censorformandens kommentarer)

Prøver i grundfagligheden

Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kompetencemål. Det ene kompetencemål retter sig mod første praktik.

Prøve: Grundfaglighedens kompetancemål (GK1)

Kompetencemål 1: Den studerende kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børns, unges og voksnes udvikling, samt – i relation til dette – redegøre for faglige vurderinger og valg.

Prøveform:
Mundtlig gruppeprøve med afsæt i præsentationsportfolio.

Præsentationsportfolio skal indeholde produkter, der viser, hvordan de studerende har arbejdet med opnåelse af kompetencemålet, og hvordan de studerendes udvikling og læring frem mod målet er forløbet. De studerende skal sammensætte produkterne inden for og på tværs af kompetencemålets videns- og færdighedsområder, og de studerende skal skriftligt gøre rede for, hvorfor præsentationsportfolioen er sammensat, som den foreligger.

Prøvegrundlag:
Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt og en eller flere produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse.

Bedømmelsesgrundlag:
Helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige del.

Omfang:

 • 2 studerende: max. 14.400 anslag
 • 3 studerende: max. 19.200 anslag
 • 4 studerende: max. 24.000 anslag

Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Tidsramme for mundtlig prøve:

 • 2 studerende: 25 min. til præsentation og drøftelse.
 • 3 studerende: 30 min. til præsentation og drøftelse
 • 4 studerende: 35 min. til præsentation og drøftelse

Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation.

Bedømmelse:
Intern bedømmelse efter 7‐trinsskalaen.

Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 2 (GK2)

Kompetencemål 2: Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng.

Prøveform:
Individuel skriftlig prøve på op til 12.000 anslag.
Anslagsangivelse er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Prøvegrundlag:
6 timers prøve med udlevering af case og prøvespørgsmål målrettet kompetenceområdet.

Bedømmelsesgrundlag:
Skriftligt produkt.

Bedømmelse:
Bedømmes efter 7-trinsskalaen. Intern bedømmelse.

Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 3 (GK3)

Kompetencemål 3: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Prøveform:
Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio

Præsentationsportfolio skal indeholde produkter, der viser, hvordan den studerende har arbejdet med opnåelse af kompetencemålet, og hvordan den studerendes udvikling og læring frem mod målet er forløbet. Den studerende skal sammensætte produkterne inden for og på tværs af kompetencemålets videns- og færdighedsområder, og den studerende skal skriftligt gøre rede for, hvorfor præsentationsportfolioen er sammensat, som den foreligger.

Prøvegrundlag:
Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt, max. 14.400 anslag, og en eller flere produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse.

Bedømmelsesgrundlag:
Mundtlig prøve og præsentationsportfolio.

Tidsramme for mundtlig prøve:
20 min. til præsentation og drøftelse. Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på den studerendes præsentation. 

Bedømmelse:
Prøven bedømmes bestået/ikke‐bestået af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen.

Prøver i specialiseringsdelen

Prøve: Specialiseringens kompetenceområde 1 (SK1)

Dagtilbudspædagogik
Den studerende kan anvende naturen samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings-­‐ og læreprocesser for 0-­‐5 årige børn og inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter.

Skole- og fritidspædagogik
Den studerende kan – med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier – tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer samt lærings‐ og undervisningsforløb med henblik på, at børns og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Social og specialpædagogik
Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder.    

Prøveform:
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i skriftligt produkt. Gruppen består af 2-4 studerende.

Formen for det skriftlige produkt, der også kan indeholde andre produkttyper, eks film, billedmateriale og lyd, fremgår af den institutionelle studieordning (kan være projektopgave, artikel, portfolio mv.).

Prøvegrundlag:
Skriftligt produkt

Omfang skriftligt produkt:

 • 2 studerende: max. 14.400 anslag
 • 3 studerende: max. 19.200 anslag
 • 4 studerende: max. 24.000 anslag

Bedømmelsesgrundlag:
Helhedsvurdering af skriftligt produkt og mundtlig præstation.

 Tidsramme for mundtlig prøve:   

 • 2 studerende: 25 minutter til præsentation og drøftelse.
 • 3 studerende: 30 minutter til præsentation og drøftelse.
 • 4 studerende: 35 minutter til præsentation og drøftelse.

Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation.

Bedømmelse:
Ekstern bedømmelse efter 7‐trinsskalaen.

Prøve: Specialiseringens kompetenceområde 2 (SK2):

Dagtilbudspædagogik
Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer.

Skole- og fritidspædagogik:
Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver.

Social- og specialpædagogik:
Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber.

Prøveform:
Skriftlig gruppeprøve i grupper på 2-4 studerende

Formen for det skriftlige produkt fremgår af den institutionelle studieordning (kan være projektopgave, artikel, portfolio mv.). Den enkelte studerendes bidrag skal fremgå af produktet. Det fremgår ligeledes af den institutionelle studieordning, hvilke dele af produktet, gruppen er fælles om.

Prøvegrundlag:
Skriftlig projektopgave af et omfang på:

 • 2 studerende: max 24.000 anslag
 • 3 studerende: max. 36.000 anslag
 • 4 studerende: max48.000 anslag

Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Det skriftlige produkt dokumenterer de studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål.

Bedømmelsesgrundlag:
Skriftlig produkt. Det skal fremgå, hvilke studerende, der er ansvarlige for de enkelte dele af opgaven.

Bedømmelse:
Ekstern bedømmelse efter 7‐trinsskalaen.

Krav til udformning af professionsbachelorprojektet

I den skriftlige del af projektet skal den/de studerende kunne begrunde problemstillingens professionsfaglige relevans samt kunne redegøre for projektets metodiske og teoretiske grundlag.

Projektet skal endvidere indeholde en empirisk baseret analyse af den valgte problemstilling samt en perspektivering af analysen i forhold til sociale, institutionelle og samfundsmæssige forhold (jf. uddannelsesbekendtgørelsens bilag 6).

Derudover skal projektet indeholde overvejelser over, hvad det vil sige at undersøge/udvikle en pædagogisk praksis, som man selv, som studerende, er en del af, samt hvilke etiske og værdimæssige udfordringer, denne position kan medføre.

Den studerende skal demonstrere et undersøgelsesperspektiv, der bevæger sig fra det

specifikke eksempel til et generelt vilkår – eller omvendt.

Det skriftlige projekt indeholder (ikke nødvendigvis i rækkefølge):

 • Titel (på dansk og engelsk)
 • Resume (på dansk og eventuelt engelsk)
 • Indledning med en begrundet problemstilling
 • Eksisterende viden fra forskning og udviklingsarbejde om problemstillingen
 • Metodeovervejelser, herunder
 • Undersøgelses/udviklingsdesign
 • Refleksioner over, hvad det vil sige at udforske egen praksis
 • Beskrivelse og analyse af empiri ved anvendelse af teori
 • Diskussion og perspektivering i forhold til sociale, kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige forholds betydning for den valgte problemformulering, herunder
 • Beskrivelse af udviklingsmuligheder og handleovervejelser
 • Beskrivelse af og refleksion over den faglige drøftelse med praktikstedet
 • Relatering til forsknings-­‐ og udviklingsresultater
 • Konklusion
 • Referenceliste

Omfang:
Det skriftlige projekt må maksimalt have et omfang på:

 • 1 studerende: 60.000 anslag
 • 2 studerende: 72.000 anslag
 • 3 studerende. 84.000 anslag
 • 4 studerende: 96.000 anslag.

Hertil kommer forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Såfremt der inddrages andre dokumentationsformer, skal disse være beskrevet i det skriftlige produkt.

Prøvegrundlag:
Bachelorprojektet og den mundtlige præsentation

Bedømmelsesgrundlag:
Helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige del. Den studerendes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen

Tidsramme for den mundtlige prøve
1 studerende: 20 min til præsentation og drøftelse, 10 min votering
2 studerende: 40 min til præsentation og drøftelse, 10 min votering
3 studerende: 50 min til præsentation og drøftelse, 15 min votering
4 studerende: 60 min til præsentation og drøftelse, 15 min votering

Den/de studerende råder over ca. 1/3 del af tiden til præsentation

Bedømmelse:
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen

Kriterier for adgang til de tre specialiseringer

Adgang til specialiseringer afgøres på professionshøjskolen efter en fælles national procedure. Fordelingen er underlagt den gældende dimensionering af de tre specialiseringer fastsat af Uddannelsesministeriet. Proceduren er tilgængelig på Professionshøjskolens hjemmeside. Pro-fessionshøjskolen tildeler den studerende en specialiseringsretning på baggrund af en hel-hedsvurdering ud fra følgende kriterier:

 • Den studerendes egne prioriterede ønsker
 • Den studerendes begrundede motivation for de prioriterede ønsker
 • Den studerendes beskrivelse af betydningsbærende personlige og praktiske forhold relate-ret til professionsudøvelse
 • Den studerendes forståelse af faglige professionsudfordringer og dilemmaer samt evnen til at pege på handlinger
 • Den studerendes overvejelser over betydningen af egne motiver, værdier og potentialer i forhold til det pædagogiske arbejdsfelt
 • Den studerendes inddragelse af viden og færdigheder relateret til første kompetencemål

Den studerende skal tildeles specialisering på 2. semester. Det sker efter vejledning i de tre specialiseringers mål og indhold. Det skal sikres, at den studerende på forskellig måde kan undersøge de tre specialiseringsområder i modulerne forud for deres prioriteringer.

Overgangsordning
Ændringerne i GK1 og bachelorprojektet gælder fra 1. september 2017.
Øvrige ændringer gælder for alle studerende fra 1. januar 2018.